Έναρξη επιχείρησης online, με μπλοκάκι 2021

Online * διαδικασία έναρξης επιχείρησης σε τρία βήματα;

ναι για τις περισσότερες περιπτώσεις! (10/06/2021)

Απαιτούμενες εξωτερικές εργασίες έναρξης επαγγέλματος, ατομικής επιχείρησης

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης επιχείρησης απαιτούνται τουλαχιστον τρεις ενέργειες:

 • Προετοιμασία σχετικής αίτησης έναρξης εργασιών
 • Χρήση online συστήματος e-EFKA με υποβολή σχετικής δήλωσης
 • Αποστολή μηνύματος email στην τοπική εφορία στην οποία υπάγεσθε

Ακολουθούν αναλυτικά βήματα, με σχετικούς υπερσυνδέσμους προς σχετικές υπηρεσίες:


Ενημέρωση (10/06/2021): Αρκετές εφορίες εντός της Αττικής ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά σε αιτήματα μέσω email, δεδομένου των συνθηκών της πανδημίας με χρόνο ανταπόκρισης που ποικίλει από λίγες εργάσιμες ημέρες έως και μηνα σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα δικαιολογητικά.

*Online : Την στιγμή που γράφεται το παρόν άρθρο (10/06/2021) υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έναρξη online τουλάχιστον στο ΕΦΚΑ όπως:

 • Επανεγγραφή επαγγελματία που έχει οφειλές ή ανάγκη συμψηφισμού
 •   Αντιμετωπίσθηκε μη λειτουργία της εφαρμογής e-efka επανεγγραφής επιχείρησης λόγω οφειλής 8,07 ευρώ
 • Επανεγγραφή επαγγελματία που έχει πρόβλημα κατά την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Άλλο πρόβλημα που απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία επιχειρηματία ή εξουσιοδοτημένου συνεργάτη

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για να κάνω ηλεκτρονικά (online), έναρξη επιχείρησης ως επαγγελματίας;

Απαιτούμενα δικαιολογητικά έναρξης εργασιών από τις Δημόσιες Αρχές

 1. Κωδικοί TaxisNet, για την διαδικασία απογραφής στον e-ΕΦΚΑ
 2. Κωδικοί δραστηριότητας ΚΑΔ
 3. Έγγραφο σχετικά με την χρήση ακινήτου ως επαγγελματικής στέγης
 4. Σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου για χρήση ως έδρα της επιχείρησης
    Ηλεκτρονικό μισθωτήριο ακινήτου, ως επαγγελματικής έδρας,
 5. Σε περίπτωση ιδιόχρησης ιδιόκτητου ακινήτου για χρήση ως έδρα της επιχείρησης
 6.  Υπεύθυνη δήλωση ιδιόχρησης ακινήτου
   Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης ΑΑΔΕ που περιγράφει το ακίνητο
 7. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ακινήτου για χρήση ως έδρα της επιχείρησης
 8.  Δεν είναι δυνατή η "δωρεάν παραχώρηση" θα πρέπει να γίνει κανονική μίσθωση
  με ενοίκιο τουλάχιστον 3% της αντικειμενικής αξίας
 9. Εξουσιοδότηση GOV.GR προς τον διεκπεραιωτή της διαδικασίας,
 10. Φωτοτυπία ταυτότητας
 11. Αριθμός ΑΜΚΑ

Πρόσθετα δικαιολογητικά έναρξης εργασιών που δύναται να κριθούν απαραίτητα

 1. Ασφαλιστική Ενημερότητα, για λόγους ελέγχου υπαρξης οφειλών στον ΕΦΚΑ
 2. Απόδειξη πληρωμής, τελευταίας μισθοδοσίας ως μισθωτού (Για λόγους απόδειξης ταυτόχρονα μισθωτής απασχόλησης)
 3. Σύμβαση με πελάτη, (Για λόγους απόδειξης απασχόλησης επιχειρηματία παρ.9 άρθρου 39))
 4. Τίτλος Σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος, (Για λόγους απόδειξης ικανοτητας άσκησης ειδικευμένου επαγγέλματος πχ Ιατρός, Μηχανικός κλπ)

Μισθωτήριο έναρξης επιχείρησης

Αποδεικτικό δήλωσης του μισθωτηρίου της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr

Ειδικότερα
 • στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης θα βρίσκεται στην οικία σας,
 • θα πρέπει αυτό να αναφέρεται ρητά στο μισθωτήριο από τον εκμισθωτή,
 • "ότι επιτρέπεται η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας"
 • στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης θα βρίσκεται σε ακίνητο που σας έχει παραχωρηθεί, ή φιλοξενείστε
 • θα πρέπει να συνταχθεί μισθωτήριο, και να υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, στο οποίο θα αναφέρεται,
 • "ότι επιτρέπεται η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας"

Εξουσιοδότησεις / Υπεύθυνες δηλώσεις

Πρότυπη Εξουσιοδότηση ανάθεσης έναρξης εργασιών GOV>GR

Απαραίτητα στοιχεία εξουσιοδότησης

Τα παρακάτω στοιχεία πρέπει να τα έχετε συγκεντρώσει πρίν ξεκινήσετε μια εξουσιοδότηση

Όνομα: ......... Επώνυμο: ......... Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: ......... Όνομα και Επώνυμο: ......... Ημ. Γέννησης: ......... Τόπος Γέννησης: ......... ΑΔΤ: ......... ΑΦΜ: ......... Τηλέφωνο: ......... Τόπος Κατοικίας: ......... Οδός: ......... Αριθμός: ......... ΤΚ: ......... Email: .........
Κείμενο Εξουσιοδότησης

Θα πρέπει να έχετε ετοιμασει το κείμενο της εξοουσιοδότησης, το οποίο θα πρέπει να περιγράφει ρητά το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, τον προορισμό, και τις εργασιές που θα εκτελέσει ο εξουσιοδοτούμενος

Εξουσιοδοτώ τ.................. όπως υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ, επιτόπου ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), αίτημα έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης με κύρια δραστηριότητα: "...................................................." και δευτερεύουσα δραστηριότητα 1. "...........................,", αντί εμού και εξ' ονόματος μου και όπως υπογράψει και παραλάβει κάθε σχετικό έγγραφο.

Υπεύθυνη δήλωση

Κατά την έναρξη εργασιών μπορεί να σας ζητηθεί να δηλώσετε υπεύθυνα μια σειρά από δεδομένα όπως η ιδιοχρησιμοποίηση χώρου, η διαθεσιμοτητα των φορολογικών στοιζείων στο έλεγχο, Θα μπορούσατε οικοθελώς να γνωστοποιήσετε κάποια κατάσταση στην εφορία όπως πχ να ζητηστε προτεραιοποίηση της αίτησης. Αυτό καλό θα ήταν να το πράξετε μόνο εάν υπάρχει αναγκη και εφόσον δύναται να τεκμηριωθεί επαρκώς

Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα ιδιοχρησιμοποιήσω ως έδρα της ατομικής επιχείρησής μου τμήμα ...τμ της οικίας που μου ανήκει κατά ...%, όπως αυτή περιγράφεται στην ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2021 με αριθμό ΑΤΑΚ: ................., η οποία βρίσκεται επι της οδού ......................... στον δήμο ............ με ΤΚ ..... Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα βιβλία και τα στοιχεία της επιχείρησης θα αρχειοθετούνται εντός της οικίας μου και θα βρίσκονται στην διάθεση της Φορολογικής Αρχής όποτε ζητηθούν, όπως ορίζει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Δηλώνω υπεύθυνα ότι λόγω νέων επαγγελματικών υποχρεώσεων, επείγομαι να ξεκινήσω να παρέχω υπηρεσίες την ..............., οπότε θα εκτιμούσα ιδιαίτερα εάν η ΔΟΥ .......... μπορούσε να διεκπεραιώσει κατά προτεραιότητα την διαδικασία έναρξης εργασιών μου.

Χειρόγραφες Εξουσιοδοτήσεις προς θεώρηση σε ΚΕΠ ή αστυνομία

 • Εξουσιοδότηση προς το ΙΚΑ για λήψη πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου ως και η ημερομηνία ασφάλισης σ’ αυτόν (άρθρο 39 του ν.2084/1992). Ν.2084/1992, περί ασφαλίσεως μετά την 01/01/1993.
 • Εξουσιοδότηση προς την ΔΟΥ για την έναρξη επιχείρησης, ατομικού επαγγέλματος, ως νέου επαγγελματία.
 • Εξουσιοδότηση προς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο για την εγγραφή, ως νέου επαγγελματία.
 • Εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΕ για εγγραφή,ως νέου επαγγελματία.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 προς τον ΟΑΕΕ, στην οποία θα δηλώνονται κατά περίπτωση: - το επάγγελμα - η διεύθυνση επαγγελματικής στέγης - η συμμετοχή ή μη σε εμπορική εταιρεία, αστική εταιρεία ή ένωση προσώπων - η εγγραφή στο μητρώο για πρώτη φορά. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 αναλαμβάνεται η υποχρέωση: - Προσκόμισης βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως της ασφαλιστέας δραστηριότητας εντός μηνός από την έκδοσή της. - Ενημέρωσης για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα δηλωθέντα στον Οργανισμό στοιχεία της επιχείρησης. - Προσκόμισης απόφασης συνταξιοδότησης από άλλο φορέα για να κριθεί η καταβολή ή μη εισφοράς υπέρ ΛΑΦΚΑ.
Κατεβάστε εξουσιοδοτήσεις έναρξης ατομικής επιχείρησης εδώ!

Όπα, σκέψου! Πριν αναλύσουμε τα δικαιολογητικά,

θα πρέπει αναλογιστείς τα εξής


Τι φόρο θα πληρώσω;
Μήπως "μπω μέσα";

Σενάρια Φόρου εδώ

Τι εισφορές ΕΦΚΑ θα πληρώνω;
Θα τις πληρώνω μόνος μου;

Ανάλυση ΕΦΚΑ εδώ

Τί εξοδα μπορω να κάνω για επιχείρηση; Υπάρχει Ρίσκο;

Ανάλυση εξόδων εδώ

Εναρξη επιχείρησης, ατομικού επαγγέλματος, στην πράξη, πχ στο Χαλάνδρι


[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]

Διαδικασία Έναρξης ατομικής επιχείρησης


Λήψη απόφασης έναρξης επιχείρησης

01/07/2021 10:10


Λαμβάνεις την απόφαση να ξεκινήσεις μια επιχείρηση!


Επιλογή Δραστηριότητας στην εφορία

01/07/2021 10:30Επιλέγεις την δραστηριότητα και τους αντίστοιχους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Επιλογή χώρου Εγκατάστασης

01/07/2021 15:30


Επιλέξες την έδρα της επιχείρησης, έχεις διαφυλάξει το απαραίτητο μισθωτήριο ή εναλλακτικά θα χρησιμοποίησεις ιδιοκτητο ακίνητο. Εφόσον προκειται για την μισθωμένη οικία σου έχεις εξασφαλίσει ότι ο εκμισθωτής συναινεί στην λειτουργία ατομικής επιχείρησης. Τυχόν τροποποίηση του μισθωτηρίου προϋποθέτει την αποδοχή σου από το σύστημα


Ετοιμασία εξουσιοδοτήσεων


01/07/2021 19:00Συμπληρώνεις τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις στον ιστόστοπο GOV.GR ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία έναρξης Gov.gr Εξουσιοδοτήσεις

,Ετοιμασία Υπεύθυνων δηλώσεων

01/07/2021 19:45Συμπληρώνεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις GOV.GR

,
Προετοιμασία συμπλήρωσης αίτησης ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ

02/07/2021 09:00

Xρόνος: 15'- 45'


Ανάγνωση οδηγιών χρήσης συστήματος εγγραφής ΕΦΚΑ, ετοιμασία απαιτούμενων στοιχείων, εντοπισμός Κωδικών taxis, ΑΜΚΑ, σε περίπτωση επανεγγραφής, έλεγχος οφειλών στον ΕΦΚΑ, η ύπαρξη των οποίων θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο


Εγγραφή/Επανεγγραφή στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ

02/07/2021 12:30

Xρόνος: 15'- 45'


Είσοδος στο σύστημα απογραφής ΕΦΚΑ και επιτυχής υποβολή αίτησης εγγραφής


Προετομασία αίτησης έναρξης στην Εφορία που υπάγεσαι

02/07/2021 14:30

χρόνος: 120'


Κατεβάζεις και συμπληρώνεις την δήλωση M2, σημειώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία όπως περιγράφονται στις οδηγίες συμπλήρωσης στην τελευταία σελίδα, τα σημαντικότερα στοιχεία είναι η ημερομηνία έναρξης, τα στοιχεία της έδρας, το καθεστώτως ΦΠΑ στο οποίο υπάγεσαι, η κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων και ο τόπος τήρησης τους, οι κωδικοί δραστηριότητας ΚΑΔ, κάποιες εφορίες ζητούν την αίτηση έναρξης υπογεγραμμένη


Αποστολή email στην εφορία

03/07/2021 09:30

Xρόνος: 60'


Αναζήτηση της εφορίας στην οποία υπάγεστε κατεβάζοντας το έντυπο χωρικής αρμοδοτητας ΔΟΥ ανάλογα με την διεύθυνση της έδρας. Συγγραφή κειμένου επιστολής το οποίο θα 1. αναφέρει επιγραματικά το αίτημα έναρξης 2. θα περιγράφει συνοπτικά όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά 3. θα περιέχει τα στοιχεία ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο του επιχειρηματία. Οταν γίνει αποστολή του μηνύματος email θα πρέπει να παραληφθεί αυτοματοποιημένο μήνημα παραλαβής μηνύματος, το οποίο δύναται να αποσταλθεί μετα από μερικές ημέρες.


05/07/2021 08:04

Xρόνος: 20'


Τηλέφωνο στην ΔΟΥ επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο για διερεύνηση της εξέλιξης επεξεργασίας του αιτήματος, στην περίπτωση αιτήματος αποστολής προσθετων δικαιολογητικών καλό είναι να υπάρχει άμεση ανταποόκριση

Παράδοση Φακέλου έναρξης

08/07/2021 10:30


Ο αρμόδιος υπάλληλος έρχεται σε επικοινωνία μαζί σου σχετικά με την επιτυχή εξέλιξη του αιτήματος. Η βεβαιωση έναρξης σας κοινοποιείται μέσω του συστήματος e-koinopoisiseis

[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]

ΠΑΥΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Ενδιαφέρομαι για Συνεργασία!

πώς μπορούμε να συνεργαστούμε;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Φορος 2020 μισθωτών, συνταξιούχων
επιστροφή στην κορυφή