Έξοδα επιχειρήσεων, Μπλοκάκια

Ποιές δαπάνες μπορεί να εκπέσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας;

Για να δώσει κάποιος ασφαλή απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να ανατρέξει στις σχετικές διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος


Διατύπωση νόμου φορολογίας εισοδήματος

άρθρο 22 ν4142/2013

Γενικά ισχύει ότι οι δαπάνες εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα εφόσον συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

01πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

02αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας στην βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

03εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Ειδικά οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου.

Επιτέλους! μια φορολογική διάταξη που λειτουργεί
με βάση την κοινή λόγική

Ή ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ;

Μπόρεί όντως ο νόμος να επιτρέπει θεωρητικά στον επιχειρηματία να πραγματοποιήσει όποια δαπάνη θεωρεί ότι σχετίζεται με την επιχείρηση,

όμως στην πράξη συμβαίνουν τα εξής:

  • Ο επιχειρηματίας σε περίπτωση ελέγχου,
  • καλείται να αποδείξει οτι δεν φοροδιαφεύγει,
  • σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτω από επαχθείς συνθήκες,
  • με την Δαμόκλειο Σπάθη του ποινολογίου ν. 4174/2013 να κρέμεται από πάνω του,
  • δηλαδή ένα συστήμα, προστίμων και προσαυξήσεων
Οι δαπάνες θα πρέπει να πραγματοποιούνται συστηματικά με τεκμηρίωση, ώστε η εφορία να είναι σε θέση να επαληθεύσει το αληθές της δαπάνης

Τρια Παραδείγματα πραγματοποίησης δαπανών

Υποθετικά παραδείγματα εξόδων ταξιδίου από την καθημερινότητα

Ένα καλό παράδειγμα

Πραγματοποιείται δαπάνη ταξιδιού σε πόλη της επαρχίας οπου εδρεύει πελάτης. Τεκμήρια ότι η δαπάνη είναι πραγματική είναι ότι: 1. Έχει διαφυλαχθεί και αρχειοθετηθεί σε ειδικό αρχείο, αλληλογραφία με τον πελάτη σχετικά με το συγκεκριμένο ταξίδι. 2. Υπάρχει αναλυτική κατάσταση εξοδολογίου αναλύοντας την διάρκεια και στον σκοπό του ταξιδιού. 3. Η εμπορική δραστηριότητα με τον πελάτη (25% του τζίρου) δικαιολογεί την δαπάνη​.

Ένα κακό παράδειγμα

Πραγματοποιείται δαπάνη ταξιδιού για συνέδριο προς την αλλοδαπή. Η δαπάνη δύναται να αμφισβητηθεί από την εφορία καθώς: 1. Δεν έχουν διαφυλαχθεί τεκμήρια ότι ο ταξιδιώτης ταξίδεψε (κάρτες επιβίβασης) 2. Δεν έχει διαφυλαχθεί το πρόγραμμα του συνεδρίου, σχετική αλληλογραφία, καθώς και πειστήρια ότι όντως ο επιχειρηματίας παραβρέθηκε 3. Δεν υπάρχει σχετικό τιμολόγιο πάρα μόνο η απόδειξη πληρωμής.

Ένα άσχημο παράδειγμα

Πραγματοποιείται δαπάνη εστίασης 80 ατόμων σε νυκτερινό κέντρο με μουσική. Η δαπάνη σίγουρα θα αμφισβητηθεί καθώς: 1. Ο επιχειρηματίας επικαλείται ότι φιλοξενεί τους πελάτες της επιχείρησης (ΠΟΛ 1113/2015), οι οποίοι είναι περίπου είκοσι, 2. Η εφορία βρήκε μέσω πληροφοριών στα κοινωνικά δίκτυα, αναρτημένων δημόσια, ότι πρόκειται περί κοινωνικής εκδήλωσης και ουδεμία σχέση έχει με επιχειρηματική δραστηριότητα.
Δαπάνες εργαζομένων & Προστασία του Περιβάλλοντος

άρθρο 22 Β' ν4142/2013

Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

01Για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

02Για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

03Για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση φέρει το βάρος της απόδειξης, ότι οι δαπάνες για τους εργαζομένους, γίνονται για παραγωγικούς σκοπούς προς όφελος της επιχείρησης

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα, πρόστιμα
Λύσεις σε προβλήματα με την έκπτωση δαπανών από το εισόδημα

ωστε να μειωθεί το ρίσκο κατα την διενέργεια δαπανών

Ποια είναι τα δικαιώματα μου;
σε περίπτωση ελέγχου;

Δικαιώματα εδώ