Έξοδα επιχειρήσεων, Μπλοκάκια

Ποιές δαπάνες μπορεί να εκπέσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας;

Για να δώσει κάποιος ασφαλή απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να ανατρέξει στις σχετικές διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 22 ν4142/2013)

Γενικά ισχύει ότι μια δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα εφόσον συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

01πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

02αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας στην βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

03εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Άποψή μας είναι ότι κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται, καλώς ή κακώς, θα πρέπει να καταχωρείται στα βιβλία και στην συνέχεια να αναμορφώνεται ώστε να προκύπτει με σαφήνεια η λογιστική αποτύπωση των συναλλαγών της εταιρίας

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα μπορούσαν, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, να καταχωρούνται στα βιβλία της επιχείρησης εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προυποθέσεις.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι, οι οποίοι φορολογούνται ώς μισθωτοι, μπορούν να εκπίπτουν, για την φορολογία εισοδήματος, ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους μόνο την δαπάνη ασφάλισής τους που αφορά του ίδιους ως εργαζομένους (1/3 συνολικά βεβαιωμένων εισφορών ΕΦΚΑ, ΤΣΑΥ κλπ).

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι, οι οποίοι φορολογούνται ώς μισθωτοι, μπορούν να εκπίπτουν κανονικά κοινές δαπάνες ως προς την Φορολογία ΦΠΑ, καθώς δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός όπως υπάρχει στην Φορολογία Εισοδήματος. Οσο αφορά το εισόδημα αυτές οι δαπάνες θα αναμορφώνονται ώς λογιστικές διαφορές στο τέλος της χρήσης.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

 • Ασφάλιστρα για την ασφάλιση των περιουσιακών επιχειρηματικών στοιχείων
 • Ασφάλιστρα επιχειρηματικών μεταφορικών μέσων

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

 • Ενοίκια επαγγελματικών εγκαταστάσεων με βάση το μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ., ακόμη και αν η μεταγενέστερη τροποποίηση του αρχικού μισθωτηρίου δεν έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 • Προσωπικού
 • Υλικών, αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, έστω και αν το τηλέφωνο ή ο μετρητής έχει παραμείνει στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Ταχυδρομικών υπηρεσιών - σταθερών τηλεφώνων, ADSL γραμμές
 • Έξοδα κινητής τηλεφωνίας
 • Γραφείου (γραφική ύλη, έντυπα, αναλώσιμα, υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων )
 • Καύσιμα και υλικά θέρμανσης, υλικά καθαριότητας, φαρμακείου
 • Κοινόχρηστα
 • Προμήθειες τραπεζών
 • Έξοδα Paypal
 • Προμήθειες τρίτων για αγορές, πωλήσεις, μεσιτείες, κλπ.
 • Κρατήσεις, φόροι - τέλη (εκτός του φόρου εισοδήματος)
 • Συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά
 • Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις ( ΤΕΕ, σύλλογοι κλαδικοί , σύλλογοι εργασιακοί)
 • Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού
 • Έξοδα διανυκτερεύσεων και διατροφής πελατών κ.λ.π.
 • Συντήρηση, αποσβέσεις και λειτουργία παγίων που συνδέονται αποκλειστικά με το αντικείμενο των εργασιών
 • Μεταφορικά και λοιπά έξοδα λόγω αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης (ως έδρας)
 • Διαμονής, διατροφής, μετακίνησης όταν μετακινείται ο ελεύθερος επαγγελματίας μακριά από την έδρα του, στα πλαίσια εκτέλεσης της εργασίας
 • Τα ποσά των διαφημίσεων που βαρύνουν τον ελεύθερο επαγγελματία
 • Τα ποσά των δαπανών για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού και παγίων γενικά μέχρι 1.500€

Ποιές δαπάνες ΔΕΝ μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες;

Ο νόμος φορολογίας εισοδήματος αναφέρει ορισμένες περιπτώσεις δαπανών οι οποίες δεν εκπίπτουν από τα ακαθαριστα έσοδα της επιχείρησης

Στην συνέχεια αυτού του δημοσιεύματός μας θα αναφέρουμε τις κυρίοτερες περιπτώσεις. Για πλήρη ανάλυση ανατρέξτε στις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4172/2013

 • Δαπάνες ή αγορές αγαθών άνω των 500 ευρώ οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί μέσω τραπέζης
 • Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές
 • Ορισμένες προβλέψεις πέρα αυτών που αναφέρονται ρητά στον νόμο
 • Αμοιβές σε χρήμα και είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα
 • Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες
 • Πρόστιμα, Φόροι Εισοδήματος, Έκτακτη Εισφορά, Τέλος Επιτηδεύματος
 • Δαπάνες προς μη Συνεργάσιμα φορολογικά κράτη
 • Δαπάνες Συνεδρίων πέρα από ορισμένο όριο
 • Δαπάνες φιλοξενίας, διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων πέρα από ορισμένα όρια
 • Δαπάνες Ψυχαγωγίας
επιστροφή στην κορυφή

Έχετε κάποια απορία; Μπορούμε να την επιλύσουμε!

Αίτημα δωρεάν κλήσης
Toggle Bar