ΕΦΚΑ, Φόροι 2018 - Eπαγγελματίες με Μπλοκάκια

Εξήγηση φορολογικού, ασφαλιστικού, εργασιακού νομικού πλαισίου

Επιχειρηματιών, επαγγελματιών με "μπλοκάκι"

Το παρών άρθρο επιδιώκει να περιγράψει:

  • το πώς ασφαλίζονται και πώς φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες,
  • που έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, στον ΕΦΚΑ και στην εφορία,
  • περιγράφοντας το φορολογικό, ασφαλιστικό, εργασιακό νομικό πλαίσιο
  • που επιβάλλει τόσο η φορολογική νομοθεσία, όσο και η επιχειρηματική πρακτική

Ελεύθεροι Επαγγελματίες με "Μπλοκάκι"

Γενικες πληροφοριες


Τι είναι η εργασία με Μπλοκάκι;

Έχει δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία εργαζομένων - φορολογουμένων (Με τον ν.4172/2013, άρθρο 12, παρ 2στ') με στοιχεία μισθωτού και επαγγελματία. Στην αγορά έχει επικρατήσει η ονομασια "μισθωτός με μπλοκάκι" ή απλώς επαγγελματίας με μπλοκάκι.

Τρόπος Φορολογίας Μισθωτού με Μπλοκάκι

Φορολόγηση εισοδήματος με την κλιμακα των μισθωτών χωρίς έκπτωση δαπανων. Για τις λοιπές υποχρεώσεις όπως, τήρησης βιβλίων, ΦΠΑ, παρακράτησης φόρων χαρτοσήμου κλπ, υπόκειται στις γενικές διατάξεις φορολογίας.

Θέματα Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας

Γενικες πληροφοριες

Μπλοκάκι & Εργατικη Νομοθεσία

Όταν φυσικό πρόσωπο Επαγγελματίας, εμπίπτει στις διατάξεις φορολογίας ως μισθωτού, δεν είναι ταυτόχρονα μισθωτός, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Δηλαδή δεν δικαιούται αποζημίωση απόλυσης, επίδομα αδέιας, άδεια ασθένειας οκτάωρο υπερωρίες και κάθε άλλη ευεργετική διάταξη της εργατικής νομοθεσίας.

Σχέση Εξάρτησης & Μπλοκάκι

Όταν ένας επαγγελματίας εργαζεται μόνο για έναν εργοδότη, υπό τις οδηγίες του, μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκρύπτεται σχέση εξάρτησης και ο μισθωτός δύναται να διεκδικήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από την Εργατική Νομοθεσία, όπως για παράδειγμα αποζημίωση απόλυσης, άδεια κύησης, Δωρα, Επιδόματα, Αποζημίωση κλπ

Ασφάλιση ΕΦΚΑ ως ποσοστό επί των κερδών*

Οι ατομικές επιχειρήσεις οφείλουν εισφορές ως ποσοστό επί των κερδών*. Γενικά ισχύει ότι οφείλεται το 26,95% επί των κερδών* ως εισφορές, ενώ Ειδικά για το ΕΤΑΑ κλπ οφείλεται το 37,95% επι των κερδών*. Αμφότερες οι κατηγορίες οφείλουν ακόμη 120€ ετησίος υπερ ανεργίας.
[*] δεν εκπίτουν οι εισφορές της προηγ. χρονιάς.

Μισθωτοί με Μπλοκάκι: Εισφορές ΕΦΚΑ 16%

Οι επαγγελματίες μισθωτοί με μπλοκάκι , πληρώνουν τις εισφορές ΕΦΚΑ που αναλογούν στο 16% των μικτών αποδοχών τους. Ο επαγγελματίας δύναται να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία όταν έχει μέχρι δυο εργοδότες (φυσικά και νομικά πρόσωπα). (π.9, άρθ. 39 ν.4387/16). Ο εργοδότης είναι υπόχρεος καταβολής των εισφορών.
Μείωση Εισφορών ΕΦΚΑ κατά 15% για το έτος 2018>Εγγύκλιος 7/2018 ΕΦΚΑ

Προσωρινά για το έτος 2018, οι εισφορές ΕΚΦΑ θα υπολογιστούν μειωμένες κατα 15%,
Ως βάσει υπολογισμού θα επιλεγούν το 85% του αθροίσματος κέρδη και εισφορών 2016,
στην συνέχεια θα γίνει τελική εκκαθάριση με την υποβολή δήλωσεων του 2017 (85% του αθροίσματος κέρδη και εισφορών 2017).Οι παραπάνω διάταξη δεν περιλαμβάνει τις ελάχιστες εισφορές

[Επιστροφή Πάνω][Τι είναι η εργασία με Μπλοκάκι;]

Ελάχιστες Εισφορές ΕΦΚΑ>αρθρο39 ν.4387/2016
Οι Ελάχιστες εισφορές υπολογίζονται με βάσει τον κατώτατο μισθό 586€ ανά μήνα.
Συνεπως κατά τις γενικές διατάξεις ΕΦΚΑ ισχύει
Αναγωγή σε έτησια βάση: 586 x 12 = 7032€,
Αναλογία Ποσοστού: 7032€ x 26,95% = 1895,54€
Συνολικές εισφορές: 1895,54€ ππλέον εισφορά ανεργείας 120€ σύνολο 2015,54€
Εισφορές ανά μήνα 2015,54 / 12 = 167,96€
Ομοίως γίνεται ο υπολογισμός για ΕΤΑΑ, ΤΣΑΥ
Σχετική Διάταξη εργασιακών σχέσεων μισθωτού με μπλοκάκι>αρθρο1 ν.3846/2010
Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ΄ οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες.

Εκπτωση Δαπανών από το Εισόδημα και ΦΠΑ

Γενικες πληροφοριες

Μισθωτοί: μπλοκάκι, εξοδα, εισοδήμα

Οι επαγγελματίες με μπλοκάκι,οι οποίοι φορολογούνται ώς μισθωτοι, εκπίπτουν, για την φορολογία εισοδήματος, ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους μόνο την δαπάνη ασφάλισής τους (πχ ΕΦΚΑ, ΤΣΑΥ κλπ).

Μισθωτοί: μπλοκάκι, εξοδα, ΦΠΑ

Αντιθέτως ο περιορισμός που ισχύει στην Φορολογία Εισοδήματος δεν ισχύει στην Φορολογία ΦΠΑ. Συνεπώς οι μισθωτοί με μπλοκάκι,,μπορούν να εκπίπτουν κανονικά ΦΠΑ δαπάνών, ως προς την Φορολογία ΦΠΑ


Τι έξοδα μπορώ να κάνω;
σε κάθε περίπτωση;

Ανάλυση εξόδων εδώ

Τι φόρο θα πληρώσω;
ως επαγγελματίας ή ως μισθωτός;

Σενάρια Φόρου εδώ

Είναι καλή ιδέα η απαλλαγή ΦΠΑ;

Ανάλυση ΦΠΑ εδώ

Φορολογικός Έλεγχος Έκπτωσης Δαπανών
Άποψη υποφαινόμενου αρθρογράφου
Σε κάθε περίπτωση το θέμα έκπτωσης των δαπανών είναι πραγματικό επιδέχεται και διαφορετικής ερμηνείας από τις φορολογικές αρχές και τον εκάστοτε ελεκτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε Διευθυνση Φορολογίας (πχ Εισοδημα, Κώδικας, ΦΠΑ, Χαρτόσημο, Κεφάλαιο) έχει διαφορέτική προσέγγιση σε κάθε θέμα ελέγχου. Όποιος έχει απορία σχετικά με κάποιο σχετικό θέμα καλό είναι να ζητήσει την βοήθεια ειδικών φοροτεχνικών οικονομολόγων ή να απεθυνθεί στην εφορία στην οποία υπάγεται.

[Επιστροφή Πάνω][Ελάχιστες Εισφορές ΕΦΚΑ]

Σύγκριση Επαγγελματιών, Μισθωτών με Μπλοκάκι, Μισθωτών

Ανάλυση Φορολογικού / Εργασιακού καθεστώτος

Με βάσει την παραπάνω, ανάλυση ακολουθεί μια εκτίμηση Πλεονεκτημάτων και Μειονεκτημάτων σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα απέναντι στο κράτος ώστε εάν κάποιος έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των τριών δυνατοτήτων, να το κάνει ορθολογικά ανάλογα με τις ανάγκες του.


  1. Γενικά Επαγγελματιών
  2. Επαγγελματιών με μπλοκάκι φορολογούμενων ως μισθωτών (μισθωτός με μπλοκάκι)
  3. Εργαζόμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίας (μισθωτός με ΙΚΑ
Άποψή μας είναι ότι κάθε απόφαση έχει τόσο τα υπερ όσο και τα κατα και οποιοσδήποτε αντιμετωπίζει ένα τέτοιο δίλημμα πρέπει να κρίνει ορθολογικά με βάσει τα πραγματικά περιστατικά χωρίς αυταπάτες για την μία ή την άλλη απόφαση.

Πλεονεκτήματα κάθε Απόφασης

Επαγγελματίας - Γενικά

Ανεξαρτησία στην παροχή υπηρεσιών. Αξιοποίηση νέων ευκαιριών απασχόλησης. Καταχώριση δαπανών στα βιβλία, Μείωση εργασιακού κόστους, Ευελιξία στην αγορά εργασίας, Φορολογία ως επιχειρηματία.

Μισθωτός με Μπλοκάκι

Σχετική ανεξαρτησία στην παροχή υπηρεσιών. Αξιοποίηση νέων ευκαιριών απασχόλησης. Καταχώριση 1/3 ΕΦΚΑ ως δαπάνη. Μείωση εργασιακού κόστους, Ευελιξία στην αγορά εργασίας. Φορολογία ως μισθωτού.

Μισθωτός με ΙΚΑ

Προστασία από εργασιακούς νόμους, αποζημίωση σε περιπτώσεις 1. απόλυσης, 2. ατυχήματος, 3. θανάτου 4. αδείας 5. σύνταξης, δικαιούχος επιδοματων αδείας, αποζ/σης αδείας, ασθενείας, Χριστουγέννων και Πάσχα

Μειονεκτήματα κάθε Απόφασης

Επαγγελματίας - Γενικά

Απώλεια εργασιακών δικαιωμάτων. Υπαγωγή στο ποινολόγιο Σημαντική Ενημέρωση Για να ενημερωθείτε για πιθανές κυρώσεις ανατρέξτε ν.4174/2013 κλικ στον σύνδεσμο. για τυχόν Φορολογικές παραβάσεις. Σταθερά Έξοδα Επαγγέλματος τουλάχιστον 2.040€/έτος.

Μισθωτός με Μπλοκάκι

Ομοίως με Επαγγελματία κατ' αναλογια. Έκπτωση μόνο Ασφ. Εισφορών. Φορολογία ως μισθωτού από μία πηγή όχι ταυτόχρονα Σταθερά Έξοδα Επαγγέλματος τουλάχιστον 1125€/έτος.

Μισθωτός με ΙΚΑ

Δυσχέρια εξεύρεσης δευτερης παραλληλης εργασίας, Μειωμένη επαγγελματική Ευελιξία. Μειωμένες προοπτικές αύξησης μισθού. Αυξημένο Ασφαλιστικό κόστος

Ένα πάντως είναι σίγουρο, ότι κανένας δεν μπορεί να διατηρεί και την ησυχία του και την ελευθερία του.

Θα πρέπει αφού λάβει υπόψη του πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα να κάνει την επιλογή.

ΠΑΥΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Ενδιαφέρομαι για Συνεργασία!

πώς μπορούμε να συνεργαστούμε;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ


Σύγκριση Επαγγελματιών, Μισθωτών με Μπλοκάκι, Μισθωτών

Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί


Μισθωτός με Μπλοκάκι για τον φορολογικό νόμο

Σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές διατάξεις(Νόμος 4172/2013, άρθρο 12, παρ στ') , οι ελευθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται ώς μισθωτοί με όλα τα προνόμια που αυτοί έχουν χωρίς όμως το δικαίωμα να εκπίπτουν δαπάνες από την επαγγεματική δραστηριότητα. Αναλυτικά παραθέτουμε το κείμενο του νόμου:

ΝΟΜΟΣ 4172/2013 Άρθρο 12: Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης
(...)
Παρ. 2 στ': βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του παρόντος άρθρου.

Μισθωτός με Μπλοκάκι για τον ασφαλιστικό νόμο

Σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές διατάξεις(Νόμος 4387/2016, άρθρο 39, παρ 9 Αναλυτικά παραθέτουμε το κείμενο του νόμου:

ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Άρθρο 39, παρ9: Στους ασφαλισμένους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά) εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της υπαγωγής ενός προσώπου στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο αντιρρήσεις ενώπιον του ΕΦΚΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η εφαρμοστέα διαδικασία αντιρρήσεων και ο τρόπος έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Εκπτωση δαπανών από το εισόδημα, Ελεύθερων επαγγελματιών μη μισθωτών

Εάν αποφασίσει ο Ελεύθερος επαγγελματίας ότι δεν θέλει να φορολογείται ώς μισθωτός, αλλά να φορολογείται ώς ελεύθερος επαγγελματίας λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε απόφασης, με αυτή την την προυπόθεση μπορει να εκπέσει δαπάνες από το την φορολογία εισοδήματος οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προυποθέσεις:

ΝΟΜΟΣ 4172/2013 Άρθρο 22:

  1. Η δαπάνη πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης,
  2. αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή,
  3. εγγράφεται στα βιβλία της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιείται και αποδεικνύεται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
Μάθετε περισσότερα για δαπάνες

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Ο όρος στην φορολογική νομοθεσία του "Ελευθερου Επαγγελματία" με παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών - όχι κατά ανάγκη σε έναν εργοδότη (νόμος 2238/1994, άρθρο 48, παρ.1 κλπ) έχει παύσει να ισχύει από 01/01/2014.Παρόλα αυτά χρησιμοποιείται εδώ καθώς έχει επικρατήσει στην καθομιλουμένη και με αυτή την έννοια ταυτίζονται, παραδόξως, οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι.επιστροφή στην κορυφή

Υπηρεσίες