ΕΦΚΑ, Φόροι 2020 - Eπαγγελματίες με Μπλοκάκια

Εξήγηση φορολογικού, ασφαλιστικού, εργασιακού νομικού πλαισίου

Επιχειρηματιών, επαγγελματιών με "μπλοκάκι"

Το παρών άρθρο επιδιώκει να περιγράψει:

 • το πώς ασφαλίζονται και πώς φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες,
 • που έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, στον ΕΦΚΑ και στην εφορία,
 • περιγράφοντας το φορολογικό, ασφαλιστικό, εργασιακό νομικό πλαίσιο
 • που επιβάλλει τόσο η φορολογική νομοθεσία, όσο και η επιχειρηματική πρακτική
2020, Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο

Ελεύθεροι Επαγγελματίες με "Μπλοκάκι"

Γενικες πληροφοριες


Τι είναι η εργασία με Μπλοκάκι;

Έχει δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία εργαζομένων - φορολογουμένων (Με τον ν.4172/2013, άρθρο 12, παρ 2στ') με στοιχεία μισθωτού και επαγγελματία. Στην αγορά έχει επικρατήσει η ονομασια "μισθωτός με μπλοκάκι" ή
απλώς επαγγελματίας με μπλοκάκι.

Τρόπος Φορολογίας Μισθωτού με Μπλοκάκι

Φορολόγηση εισοδήματος με την κλιμακα των μισθωτών και μείωση φόρου χωρίς έκπτωση δαπανων. Για τις λοιπές υποχρεώσεις όπως, τήρησης βιβλίων, ΦΠΑ, παρακράτησης φόρων χαρτοσήμου κλπ, υπόκειται στις γενικές διατάξεις φορολογίας.

Θέματα Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας

Γενικες πληροφοριες

Μπλοκάκι & Εργατικη Νομοθεσία

Όταν φυσικό πρόσωπο Επαγγελματίας, εμπίπτει στις διατάξεις φορολογίας ως μισθωτού, δεν είναι ταυτόχρονα μισθωτός, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Δηλαδή δεν δικαιούται αποζημίωση απόλυσης, επίδομα αδέιας, άδεια ασθένειας οκτάωρο υπερωρίες και κάθε άλλη ευεργετική διάταξη της εργατικής νομοθεσίας.

Σχέση Εξάρτησης & Μπλοκάκι

Όταν ένας επαγγελματίας εργαζεται μόνο για έναν εργοδότη, υπό τις οδηγίες του, μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκρύπτεται σχέση εξάρτησης και ο μισθωτός δύναται να διεκδικήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από την Εργατική Νομοθεσία, όπως για παράδειγμα αποζημίωση απόλυσης, άδεια κύησης, Δωρα, Επιδόματα, Αποζημίωση κλπ

Ασφάλιση ΕΦΚΑ με "Ελεύθερη" επιλογή

Ο ασφαλισμένος κατατάσσεται με ελεύθερη (sic) επιλογή του σε μία από τις (6) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία από τις (6) είναι υποχρεωτική, άλλως η κατάταξη είναι υποχρεωτική στην πρώτη κατηγορία.
Η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία έχει κόστος 220€ ανά μήνα ασφάλισης

Μισθωτοί με Μπλοκάκι: Εισφορές ΕΦΚΑ 15,75%

Οι επαγγελματίες μισθωτοί με μπλοκάκι , πληρώνουν τις εισφορές ΕΦΚΑ που αναλογούν στο 15,75% των μικτών αποδοχών τους. Ο επαγγελματίας δύναται να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία όταν έχει μέχρι δυο εργοδότες (φυσικά και νομικά πρόσωπα). (π.9, άρθ. 39 ν.4387/16). Ο εργοδότης είναι υπόχρεος καταβολής των εισφορών.
Σχετική Διάταξη εργασιακών σχέσεων μισθωτού με μπλοκάκι>αρθρο1 ν.3846/2010
Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ΄ οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες.

Ασφάλιση Επαγγελματιών - Μη μισθωτών

γενικες περιπτωσεις

ΕΦΚΑ 2020 - Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο

Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι γενικώς, κατατάσσονται σε (6) ασφαλιστικές κατηγορίες,

των οποίων το ποσό την μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών σύνταξης, υγείας και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την νέα κλίμακα των άρθρων 39 και 41 ,ως κατωτέρω:

Ασφαλιστική ΚατηγορίαΚόστος Εισφορών / Μήνα
Ειδική κατηγορία (νέων επαγγελματιών για τα 5 πρώτα έτη)136€
1η κατηγορία220€
2η κατηγορία262€
3η κατηγορία312€
4η κατηγορία373€
5η κατηγορία445€
6η κατηγορία576€

Εισφορές νέων Επαγγελματιών


Από 1-1-2020 θεσπίζεται ειδική κατηγορία πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για νέους επαγγελματίες με 136 ευρώ, συνολικά, το μήνα. Ισχύει για (5) έτη συνεχούς απασχόλησης.
Σε περίπτωση διακοπής δεν είναι δυνατή η συνέχιση του ευεργετήματος.

Αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας

Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη κατηγορία, από αυτή που υπάγεται ή εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη, να επιλέξει κατώτερη. Η αίτηση επιλογής υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Η μετάταξη ισχύει από την 1η του επόμενου έτους και είναι υποχρεωτική για όλο το επόμενο έτος.
Η επιλογή κατηγορίας, σε πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου…. πρέπει να γίνει εντός (2) μηνών από την έναρξη ισχύος.

Παράλληλη Ασφάλιση Ελεύθερου Επαγγελματία ως μη μισθωτού

 • Όσοι ασκούν παράλληλες μη μισθωτές δραστηριότητες
 • (ελεύθερο επάγγελμα, αυτοαπασχόληση, αγροτική δραστηριότητα)
 • δύναται να καταβάλλουν μόνο μία ασφαλιστική εισφορά
 • σε μία από τις έξι κατηγορίες που ισχύουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων από 1-1-2023.

Παράλληλη Ασφάλιση Ελεύθερου Επαγγελματία ως μισθωτού

 • Δύναται να υπάρξει απαλλαγή καταβολής εισφορών μισθωτού, παράλληλα ασφαλισμένου ως επιχειρηματία
 • εφόσον ο μισθός είναι περίπου 940 μικτά (με αναγωγή σε 12μηνη βάση)
 • Σε άλλη περίπτωση οφείλονται εισφορές 2ης κατηγορίας (262€) για το ελευθέριο επάγγελμα
[Επιστροφή Πάνω][Τι είναι η εργασία με Μπλοκάκι;]

Εργασία ως μισθωτός με Μπλοκάκι για αλλοδαπή εταιρεία στο Εξωτερικό

Γενικές πληροφορίες

Σύμφωνα με επίκαιρη διευκρίνηση (ΠΟΛ 1089/2018) είναι δυνατή η εργασία με μπλοκάκι για εταιρεία στο εξωτερικό και η φορολόγηση του επαγγελματία ως μισθωτού.

Για την απόδειξη της εξαρτημένης σχέσης εργασίας είναι απαραίτητη, η ύπαρξη σύμβασης ή συμφωνητικού το οποίο θα χρειαστεί μετάφραση .
 • O επιχειρηματίας, εργαζόμενος με μπλοκάκι ως μισθωτός,
 • αντίθετα με οποιοδήποτε μισθωτό, με μπλοκάκι ή χωρίς
 • φέρει το βάρος της απόδειξης ότι είναι μισθωτός έναντι των φορολογικών αρχών,
 • Υποβάλλοντας την δήλωση του χειρόγραφα στην εφορία,
 • η εφορία, αποφασίζει τελικά το καθεστώς της φορολόγησης του επιχειρηματία
 • Ο φορολογούμενος καταβάλει ο ίδιος τις εισφορές του στον ΕΦΚΑ

Εκπτωση Δαπανών από το Εισόδημα και ΦΠΑ

Γενικες πληροφοριες

Μισθωτοί: μπλοκάκι, έξοδα, εισόδημα

Οι επαγγελματίες με μπλοκάκι,οι οποίοι φορολογούνται ώς μισθωτοι, εκπίπτουν, για την φορολογία εισοδήματος, ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους μόνο την δαπάνη ασφάλισής τους (πχ ΕΦΚΑ, ΤΣΑΥ κλπ).

Μισθωτοί: μπλοκάκι, έξοδα, ΦΠΑ

Αντιθέτως ο περιορισμός που ισχύει στην Φορολογία Εισοδήματος δεν ισχύει στην Φορολογία ΦΠΑ. Συνεπώς οι μισθωτοί με μπλοκάκι,, εκπίπτουν κανονικά ΦΠΑ τον δαπάνών, ως προς την Φορολογία ΦΠΑ


Τι έξοδα μπορώ να κάνω;
σε κάθε περίπτωση;

Ανάλυση εξόδων εδώ

Τι φόρο θα πληρώσω;
ως επαγγελματίας ή ως μισθωτός;

Σενάρια Φόρου εδώ

Είναι καλή ιδέα η απαλλαγή ΦΠΑ;

Ανάλυση ΦΠΑ εδώ

Φορολογικός Έλεγχος Έκπτωσης Δαπανών
Άποψη υποφαινόμενου αρθρογράφου
Σε κάθε περίπτωση το θέμα έκπτωσης των δαπανών είναι πραγματικό επιδέχεται και διαφορετικής ερμηνείας από τις φορολογικές αρχές και τον εκάστοτε ελεκτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε Διευθυνση Φορολογίας (πχ Εισοδημα, Κώδικας, ΦΠΑ, Χαρτόσημο, Κεφάλαιο) έχει διαφορέτική προσέγγιση σε κάθε θέμα ελέγχου. Όποιος έχει απορία σχετικά με κάποιο σχετικό θέμα καλό είναι να ζητήσει την βοήθεια ειδικών φοροτεχνικών οικονομολόγων ή να απεθυνθεί στην εφορία στην οποία υπάγεται.

[Επιστροφή Πάνω][Ελάχιστες Εισφορές ΕΦΚΑ]

Σύγκριση Επαγγελματιών, Μισθωτών με Μπλοκάκι, Μισθωτών

Ανάλυση Φορολογικού / Εργασιακού καθεστώτος

Με βάσει την παραπάνω, ανάλυση ακολουθεί μια εκτίμηση Πλεονεκτημάτων και Μειονεκτημάτων σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα απέναντι στο κράτος ώστε εάν κάποιος έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των τριών δυνατοτήτων, να το κάνει ορθολογικά ανάλογα με τις ανάγκες του.


 1. Γενικά Επαγγελματιών
 2. Επαγγελματιών με μπλοκάκι φορολογούμενων ως μισθωτών (μισθωτός με μπλοκάκι)
 3. Εργαζόμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίας (μισθωτός με ΙΚΑ
Άποψή μας είναι ότι κάθε απόφαση έχει τόσο τα υπερ όσο και τα κατα και οποιοσδήποτε αντιμετωπίζει ένα τέτοιο δίλημμα πρέπει να κρίνει ορθολογικά με βάσει τα πραγματικά περιστατικά χωρίς αυταπάτες για την μία ή την άλλη απόφαση.

Πλεονεκτήματα κάθε Απόφασης

Επαγγελματίας - Γενικά

Ανεξαρτησία στην παροχή υπηρεσιών. Αξιοποίηση νέων ευκαιριών απασχόλησης. Καταχώριση δαπανών στα βιβλία, Μείωση εργασιακού κόστους, Ευελιξία στην αγορά εργασίας, Φορολογία ως επιχειρηματία, Δυνατότητα παράλληλης ασφάλισης/απασχόλησης μισθωτού ως επιχειρηματία με δυνατότητα απαλλαγής από καταβολή εισφορών

υπο προϋποθέσεις δείτε επόμενη παράγραφο

Μισθωτός με Μπλοκάκι

Σχετική ανεξαρτησία κατά την παροχή υπηρεσιών, Ευελιξία στην αγορά εργασίας. Καταχώριση 15,75% (επί του μικτού μισθού) εισφ. ΕΦΚΑ ως δαπάνη. Μείωση εργασιακού κόστους, Φορολογία ως μισθωτού, καταβολή εισφορών από τον εργοδότη, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής εισφορών μη μισθωτού

Μισθωτός με ΙΚΑ

Προστασία από εργασιακούς νόμους, Ωράριο κατωχυρωμένο από την εργασιακή νομοθεσία, Αποζημίωση σε περιπτώσεις 1. απόλυσης, 2. ατυχήματος, 3. θανάτου 4. αδείας 5. σύνταξης, δικαιούχος επιδοματων αδείας, αποζ/σης αδείας, ασθενείας, Χριστουγέννων και Πάσχα

Μισθωτοί με παράλληλη ασφάλιση ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Μισθωτοί που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν υποχρεωτικά την ασφαλιστική εισφορά των μισθωτών. Η συνολική επιβάρυνση για μισθό και μπλοκάκι δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας των μη μισθωτών, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς για την ασφάλιση ασθενείας (252 ευρώ). Εάν το ποσό υπολείπεται των 252 ευρώ (της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας) θα πρέπει να καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Στην πράξη, για να υπάρξει απαλλαγή θα πρέπει ο μισθός να είναι περίπου στα 940 ευρώ μεικτά, σε 12μηνη βάση. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να καταβάλει το ποσό έως ότου καλυφθούν πλήρως τα 252 ευρώ. Εφόσον ο ασφαλισμένος ασκεί αγροτικό επάγγελμα, το ποσό δεν πρέπει να υπολείπεται των 143 ευρώ.
Μισθωτοί που παράλληλα ασφαλίζονται για πρώτη φορά ως αυτοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, η μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας των 210 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για (5) έτη από την έναρξη του επαγγέλματος, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως. Σε περίπτωση διακοπής του επαγγέλματος δεν είναι δυνατή ή επανέναρξη του ευεργετήματος.

Μειονεκτήματα κάθε Απόφασης

Επαγγελματίας - Γενικά

Αποστέρηση εργασιακών δικαιωμάτων. Υπαγωγή στο ποινολόγιο Σημαντική Ενημέρωση Για να ενημερωθείτε για πιθανές κυρώσεις ανατρέξτε ν.4174/2013 κλικ στον σύνδεσμο. για τυχόν Φορολογικές παραβάσεις. Σταθερά Έξοδα Επαγγέλματος τουλάχιστον 2.640€/έτος.

Μισθωτός με Μπλοκάκι

Αποστέρηση εμπορικής ιδιότητας ή ουσιαστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με παροχή υπηρεσιών σε δύο μόνο εργοδότες, Αποστέρηση Εργασιακών Επιδομάτων και κάποιων δικαιωμάτων

Μισθωτός με ΙΚΑ

Εργασία υπό την αποκλειστική διεύθυνση ενός εργοδότη, Δυσχέρια εξεύρεσης δευτερης παραλληλης εργασίας, Μειωμένη επαγγελματική Ευελιξία. Μειωμένες προοπτικές αύξησης εισοδήματος. Αυξημένο Ασφαλιστικό κόστος

Κανένας δεν μπορεί να διατηρεί και την ησυχία του και την ελευθερία του.

Κανείς δεν υποδουλώνεται πιο απέλπιδα, απο αυτόν που ψευδώς πιστεύει ότι είναι ελεύθερος.

Θα πρέπει αφού λάβεις υπόψη σου πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα να κάνεις επιλογή.

ΠΑΥΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Ενδιαφέρομαι για Συνεργασία!

πώς μπορούμε να συνεργαστούμε;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ


Σύγκριση Επαγγελματιών, Μισθωτών με Μπλοκάκι, Μισθωτών

Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί


Μισθωτός με Μπλοκάκι για τον φορολογικό νόμο

Σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές διατάξεις(Νόμος 4172/2013, άρθρο 12, παρ στ') , οι ελευθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται ώς μισθωτοί με όλα τα προνόμια που αυτοί έχουν χωρίς όμως το δικαίωμα να εκπίπτουν δαπάνες από την επαγγεματική δραστηριότητα. Αναλυτικά παραθέτουμε το κείμενο του νόμου:

ΝΟΜΟΣ 4172/2013 Άρθρο 12: Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης
(...)
Παρ. 2 στ': βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του παρόντος άρθρου.

Μισθωτός με Μπλοκάκι για τον ασφαλιστικό νόμο

Σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές διατάξεις(Νόμος 4387/2016, άρθρο 39, παρ 9 Αναλυτικά παραθέτουμε το κείμενο του νόμου:

ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Άρθρο 39, παρ9: Στους ασφαλισμένους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά) εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της υπαγωγής ενός προσώπου στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο αντιρρήσεις ενώπιον του ΕΦΚΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η εφαρμοστέα διαδικασία αντιρρήσεων και ο τρόπος έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

ΠΟΛ 1029/2018 - Εγκύκλιος σχετικά με εργασία ως μισθωτός με μπλοκάκι για εταιρία στο Εξωτερικό

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2018 ΠΟΛ:1029 Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις που τα αντισυμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι για τους σκοπούς του ΚΦΕ, εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.

2. Με την ΠΟΛ.1109/2017 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι από τη γραμματική διατύπωση των ως άνω διατάξεων δεν προκύπτει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι που ορίζει η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία κ.λ.π.) πρέπει να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς, οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ιδιώτες).

3. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 δεν επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την έδρα των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που τα ως άνω αντισυμβαλλόμενα πρόσωπα ή οντότητες έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εκπτωση δαπανών από το εισόδημα, Ελεύθερων επαγγελματιών μη μισθωτών

Εάν αποφασίσει ο Ελεύθερος επαγγελματίας ότι δεν θέλει να φορολογείται ώς μισθωτός, αλλά να φορολογείται ώς ελεύθερος επαγγελματίας λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε απόφασης, με αυτή την την προυπόθεση μπορει να εκπέσει δαπάνες από το την φορολογία εισοδήματος οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προυποθέσεις:

ΝΟΜΟΣ 4172/2013 Άρθρο 22:

 1. Η δαπάνη πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης,
 2. αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή,
 3. εγγράφεται στα βιβλία της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιείται και αποδεικνύεται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
Μάθετε περισσότερα για δαπάνες

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Ο όρος στην φορολογική νομοθεσία του "Ελευθερου Επαγγελματία" με παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών - όχι κατά ανάγκη σε έναν εργοδότη (νόμος 2238/1994, άρθρο 48, παρ.1 κλπ) έχει παύσει να ισχύει από 01/01/2014.Παρόλα αυτά χρησιμοποιείται εδώ καθώς έχει επικρατήσει στην καθομιλουμένη και με αυτή την έννοια ταυτίζονται, παραδόξως, οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι.επιστροφή στην κορυφή