ESPA banner

Έξοδα επιχειρήσεων, Μπλοκάκια

Ποιές δαπάνες μπορεί να εκπέσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας;

Για να δώσει κάποιος ασφαλή απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να ανατρέξει στις σχετικές διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος


Διατύπωση νόμου φορολογίας εισοδήματος

άρθρο 22 ν4142/2013

Γενικά ισχύει ότι οι δαπάνες εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα εφόσον συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

01πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

02αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας στην βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

03εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Ειδικά οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου.

Επιτέλους! μια φορολογική διάταξη που λειτουργεί
με βάση την κοινή λόγική

Ή ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ;

Μπόρεί όντως ο νόμος να επιτρέπει θεωρητικά στον επιχειρηματία να πραγματοποιήσει όποια δαπάνη θεωρεί ότι σχετίζεται με την επιχείρηση,

όμως στην πράξη συμβαίνουν τα εξής:

 • Ο επιχειρηματίας σε περίπτωση ελέγχου,
 • καλείται να αποδείξει οτι δεν φοροδιαφεύγει,
 • σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτω από επαχθείς συνθήκες,
 • με την Δαμόκλειο Σπάθη του ποινολογίου ν. 4174/2013 να κρέμεται από πάνω του,
 • δηλαδή ένα συστήμα, προστίμων και προσαυξήσεων
Οι δαπάνες θα πρέπει να πραγματοποιούνται συστηματικά με τεκμηρίωση, ώστε η εφορία να είναι σε θέση να επαληθεύσει το αληθές της δαπάνης

Τρια Παραδείγματα πραγματοποίησης δαπανών

Υποθετικά παραδείγματα εξόδων ταξιδίου από την καθημερινότητα

Ένα καλό παράδειγμα

Πραγματοποιείται δαπάνη ταξιδιού σε πόλη της επαρχίας οπου εδρεύει πελάτης. Τεκμήρια ότι η δαπάνη είναι πραγματική είναι ότι: 1. Έχει διαφυλαχθεί και αρχειοθετηθεί σε ειδικό αρχείο, αλληλογραφία με τον πελάτη σχετικά με το συγκεκριμένο ταξίδι. 2. Υπάρχει αναλυτική κατάσταση εξοδολογίου αναλύοντας την διάρκεια και στον σκοπό του ταξιδιού. 3. Η εμπορική δραστηριότητα με τον πελάτη (25% του τζίρου) δικαιολογεί την δαπάνη​.

Ένα κακό παράδειγμα

Πραγματοποιείται δαπάνη ταξιδιού για συνέδριο προς την αλλοδαπή. Η δαπάνη δύναται να αμφισβητηθεί από την εφορία καθώς: 1. Δεν έχουν διαφυλαχθεί τεκμήρια ότι ο ταξιδιώτης ταξίδεψε (κάρτες επιβίβασης) 2. Δεν έχει διαφυλαχθεί το πρόγραμμα του συνεδρίου, σχετική αλληλογραφία, καθώς και πειστήρια ότι όντως ο επιχειρηματίας παραβρέθηκε 3. Δεν υπάρχει σχετικό τιμολόγιο πάρα μόνο η απόδειξη πληρωμής.

Ένα άσχημο παράδειγμα

Πραγματοποιείται δαπάνη εστίασης 80 ατόμων σε νυκτερινό κέντρο με μουσική. Η δαπάνη σίγουρα θα αμφισβητηθεί καθώς: 1. Ο επιχειρηματίας επικαλείται ότι φιλοξενεί τους πελάτες της επιχείρησης (ΠΟΛ 1113/2015), οι οποίοι είναι περίπου είκοσι, 2. Η εφορία βρήκε μέσω πληροφοριών στα κοινωνικά δίκτυα, αναρτημένων δημόσια, ότι πρόκειται περί κοινωνικής εκδήλωσης και ουδεμία σχέση έχει με επιχειρηματική δραστηριότητα.
Δαπάνες εργαζομένων & Προστασία του Περιβάλλοντος

άρθρο 22 Β' ν4142/2013

Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

01Για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

02Για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

03Για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση φέρει το βάρος της απόδειξης, ότι οι δαπάνες για τους εργαζομένους, γίνονται για παραγωγικούς σκοπούς προς όφελος της επιχείρησης

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα, πρόστιμα
Λύσεις σε προβλήματα με την έκπτωση δαπανών από το εισόδημα

ωστε να μειωθεί το ρίσκο κατα την διενέργεια δαπανών

Ποια είναι τα δικαιώματα μου;
σε περίπτωση ελέγχου;

Δικαιώματα εδώ

Ήθελα να μάθω περισσότερα
για το πώς λειτουργεί το σύστημα του ποινολογίου

Πρόστιμα εδώ

ΠΑΥΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Χρειάζομαι έλεγχο ακεραιότητας
στις δαπάνες τις επιχείρησης μου

Οργάνωση λογιστηρίου εδώ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Συνήθεις κατηγορίες εξόδων επιχειρησεων

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα μπορούσαν, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, να καταχωρούνται στα βιβλία της επιχείρησης εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προυποθέσεις.

Ασφάλιστρα

 • Ασφάλιστρα για την ασφάλιση των περιουσιακών επιχειρηματικών στοιχείων
 • Ασφάλιστρα επιχειρηματικών μεταφορικών μέσων

Μισθώματα

 • Ενοίκια επαγγελματικών εγκαταστάσεων με βάση το μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ., ακόμη και αν η μεταγενέστερη τροποποίηση του αρχικού μισθωτηρίου δεν έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ. Από 01/01/2020 η πληρωμή των ενοικίων πρέπει να γίνεται μέσω τραπέζης

Έξοδα μεταφοράς

 • Προσωπικού με ιδιόκτητο ΕΙΧ, εάν όντως αποδεικνύεται ότι γίνεται για παραγωγικούς σκοπούς
 • Υλικών, αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων

Διαφήμιση

 • Τα ποσά των διαφημίσεων που βαρύνουν τον ελεύθερο επαγγελματία ή επιχειρηματία
 • Για τις δαπάνες διαφήμισης μέσω διαδικτύου πρέπει να καταβάλεται φόρος 2% υπερ ΕΔΟΕΑΠ,

Έξοδα Ταξιδίων

 • Για προορισμούς Εσωτερικού ή Εξωτερικού
 • Διαμονής, διατροφής, μετακίνησης όταν μετακινείται ο ελεύθερος επαγγελματίας μακριά από την έδρα του, στα πλαίσια εκτέλεσης της εργασίας

Έξοδα Φιλοξενείας Πελατών - Προμηθευτών

 • Έξοδα διανυκτερεύσεων και διατροφής πελατών κ.λ.π.
 • Εισητήρια Έξοδα μεταφοράς

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, έστω και αν το τηλέφωνο ή ο μετρητής έχει παραμείνει στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Ταχυδρομικών υπηρεσιών - σταθερών τηλεφώνων, ADSL γραμμές
 • Έξοδα κινητής τηλεφωνίας
 • Γραφείου (γραφική ύλη, έντυπα, αναλώσιμα, υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων )
 • Καύσιμα και υλικά θέρμανσης, υλικά καθαριότητας, φαρμακείου
 • Κοινόχρηστα
 • Προμήθειες τραπεζών
 • Έξοδα Paypal
 • Προμήθειες τρίτων για αγορές, πωλήσεις, μεσιτείες, κλπ.
 • Κρατήσεις, φόροι - τέλη (εκτός του φόρου εισοδήματος)
 • Συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά
 • Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις ( ΤΕΕ, σύλλογοι κλαδικοί , σύλλογοι εργασιακοί)
 • Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού
 • Συντήρηση, αποσβέσεις και λειτουργία παγίων που συνδέονται αποκλειστικά με το αντικείμενο των εργασιών
 • Μεταφορικά και λοιπά έξοδα λόγω αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης (ως έδρας)
 • Τα ποσά των δαπανών για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού και παγίων γενικά μέχρι 1.500€

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι, οι οποίοι φορολογούνται ώς μισθωτοι, μπορούν να εκπίπτουν, για την φορολογία εισοδήματος, ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους μόνο την δαπάνη ασφάλισής τους, που αφορά του ίδιους ως εργαζομένους

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι, οι οποίοι φορολογούνται ώς μισθωτοι, μπορούν να εκπίπτουν κανονικά κοινές δαπάνες ως προς την Φορολογία ΦΠΑ, καθώς δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός όπως υπάρχει στην Φορολογία Εισοδήματος. Οσο αφορά το εισόδημα αυτές οι δαπάνες θα αναμορφώνονται ώς λογιστικές διαφορές στο τέλος της χρήσης.

Ποιές δαπάνες ΔΕΝ μπορούν να πραγματοποιηθούν από επιχειρήσεις

Θα αναφέρουμε τις κυρίοτερες περιπτώσεις. Για πλήρη ανάλυση ανατρέξτε στις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4172/2013

Σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται, καλώς ή κακώς, θα πρέπει να καταχωρείται στα βιβλία και στην συνέχεια να αναμορφώνεται ώστε να προκύπτει με σαφήνεια η λογιστική αποτύπωση των συναλλαγών της επιχείρησης

Ο νόμος φορολογίας εισοδήματος αναφέρει ορισμένες περιπτώσεις δαπανών οι οποίες δεν εκπίπτουν από τα ακαθαριστα έσοδα της επιχείρησης

 • Δαπάνες ή αγορές αγαθών άνω των 500 ευρώ οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί μέσω τραπέζης
 • Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές
 • Ορισμένες προβλέψεις πέραν αυτών που αναφέρονται ρητά στον νόμο
 • Αμοιβές σε χρήμα και είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα
 • Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες
 • Πρόστιμα, Φόροι Εισοδήματος, Έκτακτη Εισφορά, Τέλος Επιτηδεύματος
 • Δαπάνες προς μη Συνεργάσιμα φορολογικά κράτη
 • Δαπάνες Συνεδρίων πέρα από ορισμένο όριο
 • Δαπάνες φιλοξενίας, διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων πέρα από ορισμένα όρια
 • Δαπάνες Ψυχαγωγίας
 • Δαπάνες Ενοικίων που δεν έχουν καταβληθεί μέσω τράπεζης


επιστροφή στην κορυφή