Δικαιολογητικά έναρξης εργασιών, ατομικής επιχείρησης ελεύθερου επαγγελματία, με μπλοκάκι


Όπα, σκέψου! Πριν αναλύσουμε τα δικαιολογητικά,

θα πρέπει αναλογιστείς τα εξής


Τι φόρο θα πληρώσω;
Μήπως "μπω μέσα";

Σενάρια Φόρου εδώ

Τι εισφορές ΕΦΚΑ θα πληρώνω;
Θα τις πληρώνω μόνος μου;

Ανάλυση ΕΦΚΑ εδώ

Τί εξοδα μπορω να κάνω για επιχείρηση; Υπάρχει Ρίσκο;

Ανάλυση εξόδων εδώ

Τι χαρτιά χρειάζομαι για να κάνω έναρξη ως ελεύθερος επαγγελματίας;

Έγγραφα έναρξης επιχείρησης, ατομικού επαγγέλματος, προς θεώρηση από το ΚΕΠ ή την Αστυνομία

  • Εξουσιοδότηση προς το ΙΚΑ για λήψη πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου ως και η ημερομηνία ασφάλισης σ’ αυτόν (άρθρο 39 του ν.2084/1992). Ν.2084/1992, περί ασφαλίσεως μετά την 01/01/1993.
  • Εξουσιοδότηση προς την ΔΟΥ για την έναρξη επιχείρησης, ατομικού επαγγέλματος, ως νέου επαγγελματία.
  • Εξουσιοδότηση προς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο για την εγγραφή, ως νέου επαγγελματία.
  • Εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΕ για εγγραφή,ως νέου επαγγελματία.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 προς τον ΟΑΕΕ, στην οποία θα δηλώνονται κατά περίπτωση: - το επάγγελμα - η διεύθυνση επαγγελματικής στέγης - η συμμετοχή ή μη σε εμπορική εταιρεία, αστική εταιρεία ή ένωση προσώπων - η εγγραφή στα μητρώα για πρώτη φορά. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 αναλαμβάνεται η υποχρέωση: - Προσκόμισης βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως της ασφαλιστέας δραστηριότητας εντός μηνός από την έκδοσή της. - Ενημέρωσης για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα δηλωθέντα στον Οργανισμό στοιχεία της επιχείρησης. - Προσκόμισης απόφασης συνταξιοδότησης από άλλο φορέα για να κριθεί η καταβολή ή μη εισφοράς υπέρ ΛΑΦΚΑ.
Κατεβάστε εξουσιοδοτήσεις έναρξης ατομικής επιχείρησης εδώ!

Εναρξη επιχείρησης, ατομικού επαγγέλματος, στην πράξη, πχ στο Χαλάνδρι


Απαιτούμενες εξωτερικές εργασίες έναρξης επαγγέλματος, ατομικού επαγγέλματος

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης απαιτείται η μεταβαση τουλάχιστον:

  • δύο φορες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο,(δύναται και ηλεκτρονικά)
  • δύο στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ
  • μία στην Εφορία και μία στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ.

Πατήστε στα σημεία του χάρτη ώστε να δείτε ενδεικτικά τις απαιτούμενες διαδρομές στις κατα τόπο υπηρεσίες.


34.3 km, n/a

[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]

ΠΑΥΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ