Δικαιολογητικά έναρξης εργασιών ελεύθερου επαγγελματία με μπλοκάκι

Τι χαρτιά χρειάζομαι για να κάνω έναρξη ως ελεύθερος επαγγελματίας;

 

Αυτή είναι μια καλή ερώτηση!

 • Tο παρόν άρθρο ενημερώθηκε την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2016, ενδεχομένως κάτι να έχει αλλάξει μέχρι να προλάβουμε να ενημερώσουμε το άρθρο. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.
 • Η ακριβής απάντηση εξαρτάται από το ποιος θα αναλάβει την διεκπεραίωση αυτής της εργασίας.
 • Εάν πρόκειται να την αναλάβουμε ως γραφείο εξ' ολοκλήρου, θα χρειαστούμε κατ' αρχήν τα εξής δικαιολογητικά νομίμως υπογεγραμένα:

Έγγραφα έναρξης εργασιών προς θεώρηση από το ΚΕΠ ή την Αστυνομία

 • Εξουσιοδότηση προς το ΙΚΑ για λήψη πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου ως και η ημερομηνία ασφάλισης σ’ αυτόν (άρθρο 39 του ν.2084/1992). Ν.2084/1992, περί ασφαλίσεως μετά την 01/01/1993.
 • Εξουσιοδότηση προς την ΔΟΥ για την έναρξη εργασιών, ως νέου επαγγελματία.
 • Εξουσιοδότηση προς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο για την εγγραφή, ως νέου επαγγελματία.
 • Εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΕ για εγγραφή,ως νέου επαγγελματία.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 προς τον ΟΑΕΕ, στην οποία θα δηλώνονται κατά περίπτωση: - το επάγγελμα - η διεύθυνση επαγγελματικής στέγης - η συμμετοχή ή μη σε εμπορική εταιρεία, αστική εταιρεία ή ένωση προσώπων - η εγγραφή στα μητρώα για πρώτη φορά. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 αναλαμβάνεται η υποχρέωση: - προσκόμισης βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως της ασφαλιστέας δραστηριότητας εντός μηνός από την έκδοσή της. - Ενημέρωσης για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα δηλωθέντα στον Οργανισμό στοιχεία της επιχείρησης. - Προσκόμισης απόφασης συνταξιοδότησης από άλλο φορέα για να κριθεί η καταβολή ή μη εισφοράς υπέρ ΛΑΦΚΑ.

Εφόσον διαβάσατε για την εταιρίατις αρχές μας και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και επιθυμείτε την συνεργασία μαζί μας, Τα ανωτέρω θα σας σταλούν ηλεκτρονικά έτοιμα για θεώρηση από ΚΕΠ ή Αστυνομία . Έαν υπάρχει ενδιαφέρον επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

 

Απαιτούμενες εξωτερικές εργασίες έναρξης εργασιών

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης απαιτείται η μεταβαση τουλάχιστον:

 • δύο φορες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο,
 • δύο στον ΟΑΕΕ
 • μία στην Εφορία και μία στο ΙΚΑ.

Στο Επιμελητήριο και στον ΟΑΕΕ αρχικά γίνεται προσωρινή ερργαφή και επακολουθεί η οριστική μετά την εγγραφή στο μητρώο της Εφορίας.

Απαιτούμενα έναρξης εργασιών απαιτούμενα από τις δημόσιες αρχές

 • Δηλώση Μ2 Έναρξης εργασιών συμπληρωμένη
 • 4 φωτοτυπίες της Αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης, σε περίπτωση που έχει χαρακτηρισθεί ως νέος ασφαλισμένος από ασφαλιστικό φορέα κύριας Ασφάλισης Μισθωτών { για τον ΟΑΕΕ}.
 • 3 φωτοαντίγραφα από το μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 δωρεάν παραχώρησης χώρου θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή ή τίτλος ιδιοκτησίας.
 • Τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ καθώς και τους Κωδικούς πρόσβασης στο Taxis.
επιστροφή στην κορυφή