Δικαιολογητικά έναρξης εργασιών, ατομικής επιχείρησης ελεύθερου επαγγελματία, με μπλοκάκι


Όπα, σκέψου! Πριν αναλύσουμε τα δικαιολογητικά,

θα πρέπει αναλογιστείς τα εξής


Τι φόρο θα πληρώσω;
Μήπως "μπω μέσα";

Σενάρια Φόρου εδώ

Τι εισφορές ΕΦΚΑ θα πληρώνω;
Θα τις πληρώνω μόνος μου;

Ανάλυση ΕΦΚΑ εδώ

Τί εξοδα μπορω να κάνω για επιχείρηση; Υπάρχει Ρίσκο;

Ανάλυση εξόδων εδώ

Τι χαρτιά χρειάζομαι για να κάνω έναρξη ως ελεύθερος επαγγελματίας;

Έγγραφα έναρξης επιχείρησης, ατομικού επαγγέλματος, προς θεώρηση από το ΚΕΠ ή την Αστυνομία

 • Εξουσιοδότηση προς το ΙΚΑ για λήψη πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου ως και η ημερομηνία ασφάλισης σ’ αυτόν (άρθρο 39 του ν.2084/1992). Ν.2084/1992, περί ασφαλίσεως μετά την 01/01/1993.
 • Εξουσιοδότηση προς την ΔΟΥ για την έναρξη επιχείρησης, ατομικού επαγγέλματος, ως νέου επαγγελματία.
 • Εξουσιοδότηση προς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο για την εγγραφή, ως νέου επαγγελματία.
 • Εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΕ για εγγραφή,ως νέου επαγγελματία.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 προς τον ΟΑΕΕ, στην οποία θα δηλώνονται κατά περίπτωση: - το επάγγελμα - η διεύθυνση επαγγελματικής στέγης - η συμμετοχή ή μη σε εμπορική εταιρεία, αστική εταιρεία ή ένωση προσώπων - η εγγραφή στα μητρώα για πρώτη φορά. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 αναλαμβάνεται η υποχρέωση: - Προσκόμισης βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως της ασφαλιστέας δραστηριότητας εντός μηνός από την έκδοσή της. - Ενημέρωσης για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα δηλωθέντα στον Οργανισμό στοιχεία της επιχείρησης. - Προσκόμισης απόφασης συνταξιοδότησης από άλλο φορέα για να κριθεί η καταβολή ή μη εισφοράς υπέρ ΛΑΦΚΑ.
Κατεβάστε εξουσιοδοτήσεις έναρξης ατομικής επιχείρησης εδώ!

Εναρξη επιχείρησης, ατομικού επαγγέλματος, στην πράξη, πχ στο Χαλάνδρι


Απαιτούμενες εξωτερικές εργασίες έναρξης επαγγέλματος, ατομικού επαγγέλματος

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης απαιτείται η μεταβαση τουλάχιστον:

 • δύο φορες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο,(δύναται και ηλεκτρονικά)
 • δύο στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ
 • μία στην Εφορία και μία στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ.

Πατήστε στα σημεία του χάρτη ώστε να δείτε ενδεικτικά τις απαιτούμενες διαδρομές στις κατα τόπο υπηρεσίες.


34.3 km, n/a

[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]

ΠΑΥΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Διαδικασία Έναρξης ατομικής επιχείρησης


Λήψη απόφασης έναρξης εργασιών στην εφορία

01/09/2018 10:30


Λαμβάνεις την απόφαση να ξεκινήσεις μια επιχείρηση!


Επιλογή Δραστηριότητας στην εφορία

01/09/2018 15:10Επιλέγεις την δραστηριότητα και τους αντίστοιχους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Επιλογή χώρου Εγκατάστασης

02/09/2018 17:00


Επιλέξες την έδρα της επιχείρησης, έχεις διαφυλάξει το απαραίτητο το μισθωτήριο, ή έχεις λάβει υπογραμένη την υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης από τον εκμισθωτή (στην περίπτωση που έδρα της επιχείρησης θα είναι η οικία σου)


Ετοιμασία εξουσιοδοτήσεων


02/09/2018 19:00Συμπληρώνεις τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία έναρξης
Θεωρήση Γνήσιου υπογραφής

03/09/2018 08:30Εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις θεωρούνται επίσημα στα ΚΕΠ ή την αστυνομία ώστε να ληθφούν υπόψη από τις αρχές.
Οι εξουσιοδοτήσεις παραδίδονται στον εξωτερικό συνεργάτη στον όποιο έχεις αναθέσει την έναρξη εργασιών

Μετάβαση στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ

04/09/2018 07:45

Xρόνος: 30'- 180'


Ο συνεργάτης που διεκπεραιώνει την έναρξη εργασιών, μεταβαίνει κατ' αρχήν στο ΙΚΑ για λήψη βεβαίωσης παλιού ή νέου ως ασφαλισμένου


Προσωρινή Εγγραφή στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ

04/03/2018 12:30

Xρόνος: 30'- 180'


Στην συνέχεια ο συνεργάτης μεταβαίνει στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ για να δηλώσει ότι πρόκειται να γίνει έναρξη εργασιών


Προσωρινή Δήλωση στο Επαγγελματικό επιμελητήριο

04/09/2018 13:00

Xρόνος: 20'


Ακολουθεί η δήλωση ηλεκτρονικά, η προσωρινή εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο


Μετάβαση στην Εφορία

04/09/2018 13:30

χρόνος: 40'


Ο συνεργάτης, έχοντας τα απατούμενα δικαιολογητικά, καταφθάνει στην

ΔΟΥ

όπου συμπληρώνει και υποβάλλει το έντυπο Μ2 έναρξης εργασιών. Επιτυχώς γίνεται μεταβολή στο μητρώο και λαμβάνεται η Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών


Οριστική δήλωση στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ

05/09/2018 09:30

Xρόνος: 60'


Ακολουθεί η οριστική δήλωση έναρξης εργασιών στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ.


Οριστική δήλωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο

05/09/2018 10:30

Xρόνος: 20'

Έξοδα: 20€


Ακολουθεί η οριστική δήλωση έναρξης εργασιών ηλεκτρονικά στο επαγγελματικό επιμελητήριο

Παράδοση Φακέλου έναρξης

05/09/2018 17:30


Ο εξωτερικός συνεργάτης παραδίδει όλο τον φάκελό αρχείο με τα στοιχεία της έναρξης εργασιών

[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]

Απαιτούμενα έγγραφα έναρξης εργασιών από τις Δημόσιες Αρχές

 • Δηλώση Μ2 Έναρξης εργασιών συμπληρωμένη
 • 4 φωτοτυπίες της Αστυνομικής ταυτότητας.
 • Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος τελευαταιων πέντε ετών για τον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ,
  (Εάν υπάρχουν αμοιβές παλαιοτέρων ετών με απόδειξη δαπάνης, πιθανόν να αναζητηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν)
 • Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης, σε περίπτωση που έχει χαρακτηρισθεί ως νέος ασφαλισμένος από ασφαλιστικό φορέα κύριας Ασφάλισης Μισθωτών { για τον ΟΑΕΕ}.
 • 3 φωτοαντίγραφα από το μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 δωρεάν παραχώρησης χώρου θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή ή τίτλος ιδιοκτησίας.
 • Τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ καθώς και τους Κωδικούς πρόσβασης στο Taxis.
 • Απόδειξη Εκκαθάρισης/Πληρωμής Μισθοδοσίας (Για μισθωτούς που επιθυμούν να κάνουν παράλληλη έναρξη ατομικού επαγγέλματος)

ΠΑΥΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Ενδιαφέρομαι για Συνεργασία!

πώς μπορούμε να συνεργαστούμε;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(20 ψήφοι)
επιστροφή στην κορυφή